Test Site


TÜM DERSLER

İSTATİSTİK VE OLASILIK

İstatistik, kişiler ya da nesnelerin oluşturduğu bir gruptan rasgele seçilen bir örneklemden elde edilen sayısal bilgiye dayanarak bu grubun özelliklerine ilişkin geçerli sonuçlar çıkarma bilimi. Betimsel istatistik ve kuramsal istatistik adıyla iki ana bölüme ayrılır.

İstatistik belirli olayların gözlemlenmesi yoluyla elde edilen verilerin toplanması, işlenmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan tekniklerin tümünü kapsamaktadır. Bir bilim dalı olarak geçmişi ve içinde bulunulan durumu sayısal yöntemlerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermeyi kolaylaştırmaktadır. İstatistiğin konusu olan olayları, kendi türünden olayları tam anlamıyla temsil edip edemediğine bakarak ikiye ayırabiliriz. Buna göre olaylar tipik olay ve kollektif olay olarak ayrılabilir.

Tipik olay birbirinin tam benzeri olaylardır. Gerekli koşullar oluştuğunda hep aynı şekilde tekrar eden olaylardır. Fiziksel ve kimyasal olaylar tipik olay olarak örnek verilebilirler.olaylar birbirinin aynısı olduğundan bunlardan sadece bir tanesi oluşturduğu topluluğu temsil edebilir.Hidrojen ve oksijenin belirli koşullarda suyu meydana getirmesi tipik bir olaydır.

Kollektif olay ise birbirine benzemeyen , ortak yönleri olmasına karşın aralarında farklılıklar bulunan olaylardır. Genellikle canlı varlıklarla ilgili olaylar kollektif olay olarak adlandırılırlar. Nüfus kollektif olay için iyi bir örnektir. Nüfusu oluşturan bireylerin, insan olmak ve aynı bölgede veya ülkede yaşamak gibi ortak özellikleri olmasına rağmen cinsiyet,yaş,meslek gibi çeşitli özellikler bakımından farklıdırlar.

Teorik olarak tipik olaylarla kollektif olaylar birbirlerinden kolayca ayrılabilirse de gerçekte aralarında çok kesin bir çizgi çekilememektedir. Olayların tipik ve kollektif olarak ayrılması bunları etkileyen nedenlere bağlıdır. Olayları etkilen nedenler de genel neden ve rastsal neden olarak ikiye ayrılır. Genel nedenler aynı topluluktaki bütün olaylar üzerinde hep aynı yönde ve aynı derecede etkindir. Rastsal nedenler ise olayları zıt yönlerde ve çeşitli derecelerde etkilerler. Örneğin verimi etkileyen çeşitli faktörlerden toprağın cinsi ve iklim genel neden; hava değişimleri, uygulanan tarımsal teknikler, tohumun kalitesi gibi faktörler rastsal neden olarak tanımlanabilir. Büyük sayılar kanununa göre (Bernoulli) gözlem sayısı arttıkça sonuçlar rastsal nedenlerin etkisinden kurtulmaktadır. Bu kanunun işleyişine en iyi örnekler rastsal faktörlerin en belirgin olduğu şans oyunları olarak gösterilmektedir. İstatistiğin konusunu tipik olayların değil, kollektif olayların oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Ana kütle

Ana kütle kollektif olay özelliğinde ve aynı cinsten(homojen) birimlerin meydana getirdiği topluluktur. Birimler tamamen aynı özelliklere sahip olmasalar da , bazı ortak yanlarının bulunması gereklidir.örneğin yıl bir kütle olarak alınırsa günler birimdir. Kütleler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilirler. Birimleri sayılabilen kütlelere belirli kütle, sayılamayanlara belirsiz kütle adı verilir. Bir ülkenin nüfusu, bir şehirdeki binalar belirli kütle,bir nehirdeki balıklar, ormandaki karıncalar sayılamayacağı için belirsiz kütledir. Kütleler sürekli süreksiz olarak da sınıflanabilirler. Arsa ,tarla gibi birbirine bitişik olan birimler sürekli,insan, otomobil gibi birimler süreksiz kütleleri oluştururlar.

Birim

Kütleyi oluşturan kollektif olayların her birine birim adı verilir. Canlılar(insan,hayvan) sosyal bir kuruluş(aile,şirket) bir olay(doğum,ölüm,evlenme) birim olarak kabul edilir. Birimler mutlaka sayılabilir veya ölçülebilir özelliklere sahip olmalıdırlar. Birimler aynı zamanda homojen olmalıdırlar. İstatistikte homojenlik eşitlik anlamına gelir. Aynı tanıma uygun birimler biçimsel homojenlik tanımına uymaktadır.

Örnek

Anakütle bütün birimlerin oluşturduğu topluluktur. Anakütleden seçilen birimlerin oluşturduğu alt topluluk örnek olarak adlandırılır. Bir firmada satın alınan hammaddenin tamamı anakütleyi, kalite kontrolü için alınan parça örneği oluşturur.

Vasıf (nitelik) ve şık

Birimlerin sahip oldukları ve birbirlerinden ayırdedilmelerine yarayan özellikler vasıf olarak adlandırılır. Nüfus sayımında birim insandır. İnsanların yaş, boy ,medeni durum gibi özellikleri vasıftır. Belli bir vasıf çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıkış biçimleri de şık adını alır. Örneğin medeni durumun , �evli�, �bekar�, �boşandı�, �dul� şeklinde 4 şıkkı vardır.

İstatistik analiz

İlk bilgilerin toplanması (rölöveler) aşamasında araştırmanın konusu ve birimlerin tarifi yapılır. Rölövenin zamanı ve kapsamı belirlenir. İkinci aşamada toplanan veriler matematik ve istatistik analizlere uygun, düzenli duruma getirilir. Verilerin tasnifi ve gruplaması yapılır. Üçüncü aşamada düzenlenmiş ve gruplandırılmış veriler tablolar ya da grafikler şeklinde sunulur. Son aşamada ise çeşitli yöntemler kullanarak eğilimler ortaya çıkarılır, olaylar arasındaki ilişkiler bulunur ve karar verilerek sonuca ulaşılır.

Örneklem verisinden elde edilen temel betimsel nicelik, örneklem verisinin aritmetik ortalaması ya da kısaca ortalamasıdır. Eğer örneklem, ortalama üzerinde abartılmış bir etkide bulunan birkaç tane çok büyük ya da çok küçük değer içerirse, ortanca ( medyan) örneklemi daha doğru biçimde temsil eder. Ortanca, örneklem değerleri büyüklüklerine göre sıralandığında her iki yanında eşit sayıda denek kalan değerdir.

Değerlerin ortalamanın çevresindeki dağılımını ölçmek için en yaygın biçimde kullanılan nicelikler varyans ve varyansın kare kökü olan standart sapmadır. Varyans, ortalamanın örneklem değerlerinden çıkarılmasıyla bulunan sapmalann karelerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Örneklemin ortalaması ve standart sapması örneklemin alındığı grubun içindeki değerlerin dağılımını tam olarak tanımlamaz. Gerçekte, farklı dağılımlann ortalamaları ve standart sap-malan aynı olabilir. Ortalama ve standart sapmanın tam olarak tanımladığı dağılım biçimine normal dağılım adı verilir. Normal dağılımda ortalamadan artı ya da eksi yönde sapmalar eşit ölçüde olasıdır ve küçük sapmalar büyük sapmalara göre daha yaygındır. Bir değerler kümesinin normal dağılımında, sapmalann çokluğu ile büyüklükleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik, çan biçimli bir eğridir. Böyle bir dağılımda değerlerin yaklaşık yüzde 68'inin ortalamadan farkı standart sapmadan daha küçük, yaklaşık yüzde 100'ünün ortalamadan farkı ise standart sapmanın üç katından az olacaktır.

İstatistik kuramı, olasılık hesabı ile nüfus ve örneklem kavramlarına dayanır. İstatistikçinin belirli özelliklerini araştırdığı canlı varlıklar ya da nesneler kümesi nüfus olarak adlandırılır. Örneklem ise nüfus içinden seçilmiş bir alt kümedir. İstatistikçi, nüfusu olasılık kurammdaki toplar kümesi gibi ele alır. Rasgele seçimden dolayı her top için örneklemin içine girme olasılığı aynıdır. Nüfusta ilgi duyulan özellik topların soyutlanmış fiziksel bir niteliği, örneğin kırmızı ve mavi gibi iki renk olabilir. Belirli bir konudaki görüşlerin araştırıldığım ve ilgilenilen özelliğin belirli bir politikadan yana olmak biçiminde tanımlandığını düşünelim. Böyle bir durumda söz konusu politikadan yana olanlar kırmızı, olmayanlarsa mavi toplarla özdeşleştirilebilir. Böylece sorun, belirli renklerdeki topların nüfus içindeki oranlarıyla ilgili bir soruya indirgenerek nüfusun çoğunluğunun söz konusu politikadan yana olup olmadığı araştırılabilir. Bu model 17. yüzyıldan beri olasılık kuramı çerçevesinde incelenmektedir. Örneklem rasgele seçildiği zaman, örneklem üyeliğinin, belirli olasılık yasaları uyarınca nüfusun bileşimine bağlı olacağı gösterilmiştir. İstatistik, olasılık bileşiminden yararlanarak nüfusun bileşimini örneklemin bileşiminden çıkaracak yöntemleri belirler. İstatistik kuramı ise istatistiksel bir işlemin etkinliğini doğru sonuç verecek örneklem oranlarına bağlı olarak değerlendirmeyi olanaklı kılar. İstatistikte iki tür çıkarsama vardır. Birincisi, belirli bir niteliği taşıyanların oranı ya da belirli bir sayısal ölçünün ortalaması gibi bir nüfus özelliğinin bilinmeyen değerini, örneklemeden kaynaklanan bir hata payıyla belirlemeyi içeren tahmindir. Nüfus özelliklerine ilişkin tahminler genellikle tahminlerin "standart sapmaları" ile birlikte verilir. Bunlar tahminlerin, nüfusun tam sayımı yerine rasgele örneklemlere dayandırılmasından kaynaklanan olası hataları gösterir. İkinci çıkarsama türü, belirli bir hipotezin sınanmasıdır. Bu çıkarsama, olası bir nüfusa ilişkin değerlerle tanımlanan bir " hipotez" ile bir başka nüfusun değerleri cinsinden tanımlanan "alternatif bir hipotez"i içerir. Bir örnekleme dayanarak hipotezlerden hangisinin doğru olduğunu belirlemek amacıyla çeşitli istatistiksel yöntemler geliştirilmiştir.

İstatistik çeşitli alanlardaki her türlü bilimsel çalışma yanında ticaret ve sanayi ile ilgili pek çok araştırmada kullanılır. Nüfusun çok büyük olduğu durumlarda, standart istatistiksel işlemler için gerekli örneklemin büyüklüğü nüfusun büyüklüğünden bütünüyle bağımsızdır. Bu durum, kamu görevleri için yapılan genel seçimlerde son derece çarpıcı biçimde görülür. İstatistikçiler son derece küçük örneklemlerden elde edilen verilere dayanarak seçim sonuçlarıyla ilgili doğruya çok yakın tahminler yapabilmektedir

Sitemizi 79557 ziyaretçi ziyaret ettiBu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol